MO ČRS Klášterec nad Orlicí | Závody

Jak se stát členem ČRS a jak začít s lovem ryb

Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí:

1. Navštívit místní organizaci ČRS, zpravidla nejblíže místu trvalého bydliště.

2. Podat u příslušné MO přihlášku za člena.

3. Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí
za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.

Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá:

1. Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá,
po vyplnění žádosti zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.

2. Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek.

3. Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá většinou formou kroužků mládeže při MO,kde se jim věnují proškolení vedoucí.


Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.


© By PeS - 2012